سفارش تبلیغ
صبا

منو پس نزن

موندم تا نگی کم اورد و رفت
موندم که بگم یه باوفایی هم هست
اگه کنارتم ایثار نیس
من عاشقتم و این اشتباه نیس
منو از خودت نرون که می دونم